Úvod Pravidlá súťaží

Pravidlá súťaží

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Týmito pravidlami (ďalej tiež len „Pravidlá") sa riadia internetové súťaže (ďalej len „Súťaž“) usporiadané Organizátorom (ako sú definované nižšie).

1.2. Súťaže nie sú spotrebiteľské ani iné lotérie, po strádajú prvok vkladu, resp. nákupu tovaru, uzatvorenie zmluvy či účasti na reklamnej akcií ako podmienku účasti na Súťaži.

1.3. Účasť v Súťažiach je dobrovoľná.

1.4. Usporiadateľ si vyhrádza právo zmeniť dobu trvania Súťaže.

2. Organizátor súťaže

2.1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť EMOS SK s r. o. , zapísaná v OR OS v Žiline 12308/L so sídlom Hlinická 409/22, 014 01 Bytča, IČO: 36392961, e-mail: info@emos.sk (ďalej len „Organizátor“).

2.2. Súťaž nie je vytvorená, spravovaná ani sponzorovaná firmou Facebook. Facebook je registrovaná obchodná známka Facebook.

3. Doba a miesto konania súťaže

3.1. Súťaže obvykle prebiehajú na elektronických stránkach Organizátora na adrese https://www.facebook.com/EMOS.SK (ďalej len „Facebooková stránka“) prevádzkované sociálnou sieťou  Facebook.

3.2. Organizátor bude o Súťaži informovať na svojej Facebookové stránke.

3.3. Termín Súťaže bude vždy súčasťou súčasného príspevku na Facebookové stránke sa zadaním Súťaže a podrobnými pravidlami dané konkrétne Súťaže (ďalej len „Súťažné zadanie“).

4. Účastník súťaže

4.1. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Českej republiky starší ako 18 rokov, mladší jedine so súhlasom zákonného zástupcu (každá takáto osoba ďalej len ,,Účastník súťaže), ktoré sú registrované na sociálnej sieti Facebook a po dobu súťaže budú mať aktívny osobný facebookový profil. Organizátor má právo overiť totožnosť súťažiacich alebo výhercu pre vyhodnotenie súťaže v súlade s týmito pravidlami.

4.2. Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom alebo podobnom vzťahu k Organizátorovi či k osobám povereným zaistením príslušnej Súťaže a osoby, ktoré sú k takýmto osobám v blízkom vzťahu.

4.3. Každý Účastník súťaže môže vložiť ľubovoľný počet odpovedí na Súťažné zadanie. Vyhrať však môže v danej Súťaži iba raz.

4.4. Do súťaže nebude zaradený Účastník súťaže, prípadne bude zo Súťaže vylúčený, ktorý vloží takýto príspevok, ktorý je nezlučiteľný s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky či inými normami, dobrými mravmi alebo Pravidlami. Posúdenie zlučiteľnosti zadanej činnosti s Pravidlami je výhradne vecou Organizátora, ktorý je oprávnený ktoréhokoľvek Účastníka súťaže zo súťaže vylúčiť.

4.5. Z účasti na Súťaži môže byť z rozhodnutia Organizátora ďalej vylúčená osoba, ktorá túto účasť zneužíva ku škode Organizátora, porušuje Pravidlá, ktoré v súvislosti so Súťažou porušujú práva, poškodzuje oprávnené záujmy Organizátora alebo jedná v rozpore s dobrými mravmi. Takto môže byť z účasti na Súťaži vylúčený aj výherca.  

5. Priebeh súťaže a výherci

5.1. Na Facebookovej stránke Organizátora bude vždy zverejnený príspevok so Súťažným zadaním, ktorá bude obsahovať termín Súťaže, počet a druh výhier a súťažnú úlohu. Súťaž sa riadi týmito Pravidlami, ktoré sú umiestené v sekcií ,,Poznámky“ a ďalšími pravidlami obsahujúcimi v Súťažnom zadaní.

5.2. V každej Súťaži môže vyhrať jedine toľko Účastníkov súťaže, koľko je pre danú súťaž určené výhier.

5.3. Účasť v Súťaži (vložením súťažného komentára či zaslaním e-mailu) Účastník súťaže potvrdzuje, že súhlasí s týmito Pravidlami, zaväzuje sa nimi riadiť a dáva súhlas s využitím osobných údajov v rozsahu uvedenom v článku 8.1.

5.4. Výhercom sa stane jeden či viac Účastníkov súťaže, ktorí sú špecifikovaní pravidlami obsiahnutými v Súťažnom zadaní v danom Súťažnom príspevku.

6. Výhry, výherci

6.1 Výhry v príslušnej Súťaži budú vždy zverejnené v rámci Súťažného zadania.

6.2 O presnom termíne a spôsobe doručenia výhier budú výherci informovaní pomocou priamej správy na Facebooku.

7. Oznámenie výhercov súťaže a odovzdanie výher

7.1. Výhercov bude kontaktovať Organizátor Súťaže najneskôr do 3 dní od ukončenia Súťaže prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom za účelom oznámenia adresy pre distribúciu výhry alebo súkromnou správu

7.2. Pokiaľ nedôjde k dohodnutiu termínu a spôsobe predania výhry s výhercom do 7 dní od kontaktovania, či si výhru v súlade s pokynmi Organizátora neprevezme, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a výhra prepadá v prospech Organizátora, ktorý môže rozhodnúť o jej prideleniu ďalšiemu Účastníkovi súťaže v poradí alebo s ňou vynaložiť iným spôsobom.

7.3. Na výhru nevzniká právny nárok a nie je možné zmeniť za hotovosť ani namiesto nej požadovať iné plnenie. Výhry nie sú súdne vymáhateľné.

7.4. Organizátor neodpovedá za vady výhier ani za škodu nimi prípadne spôsobenú. Organizátor neodpovedá za škodu spôsobenú na výhrach či za stratu výhier behom poštovej prepravy.

8. Účasť v Súťaži, súhlas so spracovaním osobných údajov, spracovaním osobných údajov a šírením prejavu osobnostnej povahy

8.1. Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Účastník súťaže odoslaním komentára k príspevku vyslovuje súhlas s týmito Pravidlami. Účastník súťaže tím zároveň dáva Organizátorovi svoj bezvýhradný a dobrovoľný súhlas v súlade so zákonom č. 18/2018 z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Účastník berie na vedomie, že od účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (ďalej len „Nariadenia“) sa riadi ochrana osobných údajov týmto Nariadením. Účastník týmto prehlasuje, že spoločnostiam Organizátora a Prevádzkovateľa v bode 1 a 2 týchto Pravidiel udeľuje v zmysle článku 6 a 7 Nariadenie úplný, výslovný a informatívny súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadení. Osobné údaje budú uchované od štartu Súťaže po dobu 2 rokov. Spracované budú nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, email, adresa. Osobné údaje budú spracované za účelom: vyhodnotenia Súťaže, odovzdania výhry prostredníctvom poštovej alebo inej služby, kontroly splnenia podmienok Súťaže, zistenie spokojnosti Účastníka Súťaže s poskytovanými službami, marketingovým účelom.  

8.2. Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené jedine príslušnému spracovateľovi osobných údajov, ktorý je Organizátor. Ďalším osobám nebudú osobné údaje bez vedomia Účastníka súťaže sprístupnené, výnimkou je povinnosť poskytnúť osobné údaje Účastníka súťaže vyplývajúce zo zákona. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje budú spracované len k vyššie uvedeným účelom a spôsobom nepoškodzujúcim Účastníka súťaže. Tento súhlas môže byť Účastníkom súťaže odvolaný zaslaním e-mailom na adresu info@emos.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie tohto súhlasu pred ukončením doby trvania súťaže má za následok vyradenie zo súťaže, prípadne nemožnosť informovaní o výhre.  

8.3. Účastník súťaže má podľa zákona OOU právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu osobných údajov. Účastník súťaže má ďalej podľa zákona OOU, pokiaľ o to Organizátora požiada, právo na informácie o spracovaní svojich osobných údajov a Organizátor je povinný mu túto informáciu bez odkladu poskytnúť. Účastník súťaže má zároveň podľa zákona OOU právo, v prípade, že zistí alebo sa domnieva, že Organizátor vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Účastníka súťaže alebo v rozpore so zákonom, požiadať Organizátora o vysvetlenie, resp. požadovať, aby Organizátor takto vzniknutý stav odstránil, a ďalej právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Od nabitia účinnosti GDPR má Účastník súťaže v súlade s článkom 12 Nariaďujú najmä tieto práva: právo a informácie o správcovi osobných údajov a poverovateľovi na ochranu osobných údajov, právo na informácie o účele spracovania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom a či sú osobné údaje spracované či nie, právo podať sťažnosť, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý), odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo vzniesť námietky, všetky ostatné práva priznaná Nariadením.

8.4. Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že Organizátor je oprávnený využiť bezplatne nimi uvedené meno, priezvisko a mesto, prípadne obrazový alebo zvukový záznam v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora v súvislosti s touto akciou a výrobkom s tým, že môžu byť vytváraní a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže, a to po dobu 2 rokov od ukončenia Súťaže.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Organizátor si vyhradzuje právo kdekoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky Súťaže vrátane zmeny doby jej trvania, či Súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou od dňa uverejnenia na Facebookovej stránke Organizátora.

9.2. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v Súťaži (predovšetkým za funkčnosť sociálnej siete Facebook).

9.3. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou či vykonávaním akýchkoľvek súťažných úkonov v Súťaži ani výhrami v Súťaži alebo v súvislosti s nimi.

9.4. Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník súťaže svoj súhlas s Pravidlami a zaväzuje sa je plne dodržiavať.

9.5. Účasť v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

9.6. V ostatných sa Súťaž a vzťahy medzi Účastníkom súťaže a Organizátorom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

V Bytči dňa 23. marca 2022