Úvod Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Nevyhovuje Vám z akéhokoľvek dôvodu zaslaný tovar?

V prípade, že Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V tomto prípade postupujte nasledovne:
 
1. krok:
Zašlite nám odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musíte odoslať  najneskôr 14 dní od prevzatia tovaru na adresu spoločnosti alebo na e-mail:
 
EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča
tel. +421 41 509 16 21
e-mail: info@emos.sk
 
Odporúčame tiež priložiť kópiu faktúry. Vzor odstúpenia od zmluvy, ktorý môžete využiť ako pre elektronické tak pre fyzické odstúpenie od zmluvy, je k dispozícii tu.
 
2. krok:
Spoločne s odstúpením od zmluvy musíte zaslať aj samotný tovar. Výrobok by mal byť bez poškodenia a v pôvodnom obale aj s kompletným príslušenstvom. Výrobok je možné odoslať najneskôr do 14-tich dní od odoslania odstúpenia od zmluvy. Do balíčka pridajte aj sprievodný list (ten môže byť zhodný s textom o odstúpení od Kúpnej zmluvy zaslaný emailom na adresu) a kópiu faktúry. Odporúčame Vám zásielku poistiť proti prípadnému poškodeniu či strate pri preprave. Neposielajte prosím balík na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté.
                                                                          
3. krok:
V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky prijaté platby za tovar podľa kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim. Na vrátený tovar vystavíme dobropis a sumu v ňom uvedenú Vám preplatíme na účet, ktorý ste uviedli v sprievodnom texte. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Ak bola znížená hodnota tovaru je kupujúci povinný preukázateľne chýbajúcu hodnotu nahradiť v peniazoch.

Náklady na prepravu vracaného tovaru nehradí spoločnosť EMOS SK s.r.o. Všetky náklady na prepravu od spotrebiteľa k predávajúcemu nesie kupujúci podľa smernice 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov. 
 
Kupujúci, ktorý odstúpi od zmluvy, v prvom kroku znáša náklady spojené s doručením alebo vrátením tovaru predávajúcemu. Predávajúci platbu za tovar vrátane nákladov na dodanie tovaru ku spotrebiteľovi vráti spotrebiteľovi ihneď po obdržaní vráteného tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
 
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
 
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 
Viac v obchodných podmienkach.